انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار شهرستان سیرجان یکی از 8 انجمن فعال زیرمجموعه انجمن‌های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان کرمان می باشد
این انجمن در منطقه شهرستان سیرجان فعالیت می کند
این انجمن در حال حاضر مجموعاً ۵۱ شرکت حمل و نقل تحت پوشش در سطح شهرستان دارد بیشترین میزان حمل کالا در سطح استان را دارا بوده و از این حیث در استان کرمان رتبه اول را حائز می باشد.
انجمن مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کالای شهرستان سیرجان در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۳به عنوان صدای رسای شرکت های حمل ونقل در جهت افزایش اعتماد آنها ، تأمین منافع و حقوق مشروع و قانونی شرکت ها و مؤسسات ، بهبود وضع اقتصادی ایشان ، هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی شرکتهای مربوطه در شهرستان و در راستای بهبود کیفیت حمل و نقل تشکیل گردید. این انجمن در حال حاضر مجموعاً ۵۱ شرکت حمل و نقل تحت پوشش در سطح شهرستان دارد بیشترین میزان حمل کالا در سطح استان را دارا بوده و از این حیث در استان کرمان رتبه اول را حائز میباشد. این انجمن به عنوان یکی از همراهان اجرائی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان فعال میباشد.

سالن های اعلام بار آنلاین استان کرمان

درباره استان کرمان

بیشتر بدانیم